Pieszy Rajd na Orientację "Tropek"

Słoneczna, niedziela 21 czerwca 2020r.

I już po...

Pierwsza edycja Tropka przeszła do historii... Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w zabawie, mam nadzieję, że pozostaną pozytywne z niej wspomnienia.
Na szczęście prognoza pogody nie do końca się sprawdziła i aura była optymalna - trochę słońca, trochę zachmurzenia.
Wystartowało 19 drużyn, w sumie 68 osób. Z 16 punktów każdy został odwiedzony, żaden natomiast nie został znaleziony przez wszystkie drużyny. Niestety, oprócz skradzionego 4B w trakcie zawodów, przy ściąganiu punktów z terenu nie było już perforatora na 4A. Tubylcy nie lubią chyba ćwiczeń na orientację...

Wyniki

Wyniki ostateczne dla poszczególnych kategorii:
- junior
- młodzież
- senior

Co to jest ?

"Tropek" jest pieszym rajdem na orientację o charakterze turystycznym w formie zbliżonej do rogainingu. Uczestnicy startują w drużynach 2-5 osobowych. Zespoły mają za zadanie potwierdzić (odnaleźć w terenie) jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę (znajdującą się w tym samym miejscu, co start) przed upływem limitu czasu. Zespoły poruszają się wyłącznie pieszo, używając mapy i kompasu do orientacji w terenie (zabronione jest używanie w tym celu urządzeń GPS). Każda drużyna otrzymuje przed startem mapę topograficzna w określonej skali z zaznaczonymi punktami. Punkty oznaczone są kodem cyfrowo-literowym, w którym cyfra oznacza liczbę punktów przeliczeniowych za prawidłowe potwierdzenie, natomiast litera służy do unikalnego oznaczania poszczególnych punktów. Po otrzymaniu mapy każdy zespół ustala, które i w jakiej kolejności punkty potwierdzać. Można wybrać wariant o dowolnej długości i w trakcie pokonywania trasy modyfikować.
Punkty w terenie oznaczone są lampionami, jest to plansza z biało-pomarańczowym kwadratem oraz perforatorem do potwierdzania na karcie startowej. Poniższe zdjęcia przedstawiają lampion, perforator oraz przykładową mapę:

Formuła zawodów jest bardzo uniwersalna, satysfakcję z pokonanej trasy będą mieć dorośli, jak i dzieci, bardzo mile widziane drużyny rodzinne.

Niniejsza edycja będzie bardzo prosta, mały teren, około 15 punktów do odnalezienia, nawigacyjnie bardzo łatwo. Przewidywany jest limit czasu od 2,5 do 3 godzin.

Regulamin

1. Organizator

Paweł Bartczak, tel. 692 931 521

2. Cele rajdu

- Popularyzacja imprez na orientację jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.
- Sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.
- Propagowanie czynnego wypoczynku;
- Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w dobrym towarzystwie.

3. Termin i miejsce Rajdu

Zawody odbędą się 21 czerwca 2020 r. Baza rajdu zlokalizowana będzie w Wiacie Edukacyjnej "Hajstra" Nadleśnictwa Kalisz w Słonecznej.

4. Kategorie startowe

Zespoły będą klasyfikowane w następujących kategoriach:
- Junior - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 10 lat
- Młodzież - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 14 lat i brak osoby w wieku poniżej 10 lat
- Senior - zespoły nie spełniajace powyższych warunków

Brak jest opłat startowych, nie przewidziane są żadne nagrody rzeczowe, poza satysfakcją ;-)

5.Zgłoszenia

Zapisy na Rajd będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Zgłoszenia”.
Zgłoszenie będą dostępne do czwartku, 18 czerwca br. włącznie lub do osiągnięcia limitu 150 osób - wymóg związany z reżimem sanitarnym w związku z epidemią Covid-19. Zgłoszenia po tym terminie nie będą dostępne, jest to związane z materiałami startowymi, które trzeba przygotować wcześniej w wystarczającej ilości.

6. Świadczenia

- Zabezpieczona, kolorowa mapa.
- Karta startowa.
- Ognisko w bazie rajdu - prowiant na ognisko proszę zorganizować we własnym zakresie.

7. Wymagania sprzętowe

- Trwały środek do pisania.
- Kompas lub busola.
- Przymiar kreskowy.
- Telefon komórkowy naładowany, z aktywną kartą SIM (min. jedna osoba w zespole - zgłaszająca drużynę).

8. Sędziowanie i punktacja

Podstawą sklasyfikowania drużyny jest znalezienie co najmniej 1 punktu kontrolnego i powrót na metę w regulaminowym limicie czasu.
Warunkiem klasyfikacji jest obecność na PK oraz powrót do Bazy drużyny w pełnym składzie.
Zwycięża drużyna, która uzyskała najwięcej punktów przeliczeniowych, liczonych z punktów prawidłowo potwierdzonych na karcie startowej. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę brany będzie czas pokonania trasy.
Za każdą minutę spóźnienia odejmowany jest 1 punkt przeliczeniowy. Spóźnienie powyżej 15 minut oznacza brak klasyfikacji.
Zasady punktacji zostaną omówione podczas odprawy technicznej oraz opisane na mapie.

9. Harmonogram imprezy

- 13:45 - Potwierdzenia zespołów, nadanie numerów startowych
- 14:00 - Odprawa techniczna
- od 14:15 - Start interwałowy drużyn
- 17:15 - Zamknięcie trasy (w zależności od minuty startowej)
- 17:45 - Ogłoszenie wyników (po upływie regulaminowego czasu wszystkich drużyn)
- 18:00 - Biesiada przy ognisku
- 21:00 - Zakończenie rajdu.

10. Postanowienia końcowe

- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, marszrutę wyznaczają samodzielnie, organizator dostarczy jedynie mapy oraz punkty kontrolne.
- Uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie.
- Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie.
- Uczestnicy niepełnoletni poniżej 18 roku życia mogą startować w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
- Na trasach zawodów obowiązuje zakaz używania wszelkich urządzeń obsługujących jakiekolwiek mapy np. nawigacja samochodowa czy turystyczna itp.
- Na trasach zawodów dopuszcza się posiadanie telefonów typu smartfon/iphone, nie może być on jednak wykorzystywany w jakikolwiek sposób związany z nawigacją i orientacją w terenie. Dopuszcza się używanie do zapisu śladu trasy tzw. tracka. Zapis ten podyktowany jest chęcią zapewnienia zdrowej rywalizacji w duchu "Fair Play" w trakcie zawodów.
- Złamanie postanowienia z powyższego podpunktu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zespołu.
- Wymaganie jest przestrzeganie reżimu sanitarnego: zasłanianie ust i twarzy lub utrzymywanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metrowe odstępy)).

Lokalizacja

Terenowa Wiata Edukacyjna "Hajstra" Nadleśnictwa Kalisz - Słoneczna (formalnie Rożdżały), obok byłej leśniczówki.