II Pieszy Rajd na Orientację "Tropek"

Słoneczna, niedziela 13 września 2020r.

I już po...

Druga edycja Tropka przeszła do historii... Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w zabawie, mam nadzieję, że pozostaną pozytywne z niej wspomnienia.
Wrześniowa aura okazała się bardzo łaskawa, warunki optymalne do leśnych spacerów.
Wystartowało 18 drużyn, w sumie 65 osób.

Poniżej dostępna mapa z zawodów.

Wyniki

Wyniki ostateczne dla poszczególnych kategorii:
- junior
- młodzież
- senior

Jako ciekawostka zestawienie wyników wszystkich drużyn:
- wszystkie kategorie razem

Co to jest ?

"Tropek" jest pieszym rajdem na orientację o charakterze turystycznym w formie zbliżonej do rogainingu. Uczestnicy startują w drużynach 2-5 osobowych. Zespoły mają za zadanie potwierdzić (odnaleźć w terenie) jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę (znajdującą się w tym samym miejscu, co start) przed upływem limitu czasu. Zespoły poruszają się wyłącznie pieszo, używając mapy i kompasu do orientacji w terenie (zabronione jest używanie w tym celu urządzeń GPS). Każda drużyna otrzymuje przed startem mapę topograficzna w określonej skali z zaznaczonymi punktami. Punkty oznaczone są kodem cyfrowo-literowym, w którym cyfra oznacza liczbę punktów przeliczeniowych za prawidłowe potwierdzenie, natomiast litera służy do unikalnego oznaczania poszczególnych punktów. Po otrzymaniu mapy każdy zespół ustala, które i w jakiej kolejności punkty potwierdzać. Można wybrać wariant o dowolnej długości i w trakcie pokonywania trasy modyfikować.
Punkty w terenie oznaczone są lampionami, jest to plansza z biało-pomarańczowym kwadratem oraz perforatorem do potwierdzania na karcie startowej. Poniższe zdjęcia przedstawiają lampion, perforator oraz przykładową mapę:

Formuła zawodów jest bardzo uniwersalna, satysfakcję z pokonanej trasy będą mieć dorośli, jak i dzieci, bardzo mile widziane drużyny rodzinne.

Zapraszamy zatem wszystkich chcących aktywnie spędzić czas w lesie i jego sąsiedztwie !

Niniejsza edycja będzie prosta, mały teren, około 20 punktów do odnalezienia, nawigacyjnie bardzo łatwo. Przewidywany jest limit czasu 3,5 godziny.

Regulamin

1. Organizator

Paweł Bartczak, tel. 692 931 521

2. Cele rajdu

- Popularyzacja imprez na orientację jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.
- Sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.
- Propagowanie czynnego wypoczynku;
- Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w dobrym towarzystwie.

3. Termin i miejsce Rajdu

Zawody odbędą się 13 września 2020 r. Baza rajdu zlokalizowana będzie w Wiacie Edukacyjnej "Hajstra" Nadleśnictwa Kalisz w Słonecznej.

4. Kategorie startowe

Zespoły będą klasyfikowane w następujących kategoriach:
- Junior - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 10 lat
- Młodzież - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 14 lat i brak osoby w wieku poniżej 10 lat
- Senior - zespoły nie spełniajace powyższych warunków

Brak jest opłat startowych, nie przewidziane są żadne nagrody rzeczowe, poza satysfakcją ;-)

5.Zgłoszenia

Zapisy na Rajd będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Zgłoszenia”.
Zgłoszenie będą dostępne do czwartku, 10 września br. włącznie lub do osiągnięcia limitu 150 osób - wymóg związany z reżimem sanitarnym w związku z epidemią Covid-19. Zgłoszenia po tym terminie nie będą dostępne, jest to związane z materiałami startowymi, które trzeba przygotować wcześniej w wystarczającej ilości.

6. Opłaty i świadczenia

Wpisowe w wysokości 3 zł. od osoby płatne gotówką w bazie rajdu (pokrycie kosztów wydruku mapy, wynajmu wiaty, amortyzacja lampionów i perforatorów, itp.).
Dostępne świadczenia:
- Zabezpieczona, kolorowa mapa.
- Karta startowa.
- Ognisko w bazie rajdu (prowiant na ognisko proszę zorganizować we własnym zakresie).
- Herbata/kawa w bazie.

7. Wymagania sprzętowe

- Trwały środek do pisania.
- Kompas lub busola.
- Przymiar kreskowy.
- Telefon komórkowy naładowany, z aktywną kartą SIM (min. jedna osoba w zespole - zgłaszająca drużynę).

8. Sędziowanie i punktacja

Podstawą sklasyfikowania drużyny jest znalezienie co najmniej 1 punktu kontrolnego i powrót na metę w regulaminowym limicie czasu.
Warunkiem klasyfikacji jest obecność na PK oraz powrót do Bazy drużyny w pełnym składzie.
Zwycięża drużyna, która uzyskała najwięcej punktów przeliczeniowych, liczonych z punktów prawidłowo potwierdzonych na karcie startowej. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę brany będzie czas pokonania trasy.
Za każdą minutę spóźnienia odejmowany jest 1 punkt przeliczeniowy. Spóźnienie powyżej 15 minut oznacza brak klasyfikacji.
Zasady punktacji zostaną omówione podczas odprawy technicznej oraz opisane na mapie.

9. Harmonogram imprezy

- 13:00 - Potwierdzenia zespołów, nadanie numerów startowych
- 13:15 - Odprawa techniczna
- 13:30 - Start interwałowy drużyn
- 17:30 - Zamknięcie trasy (w zależności od minuty startowej)
- 17:45 - Ogłoszenie wyników (po upływie regulaminowego czasu wszystkich drużyn)
- 18:00 - Biesiada przy ognisku
- 20:00 - Zakończenie rajdu.

10. Postanowienia końcowe

- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, marszrutę wyznaczają samodzielnie, organizator dostarczy jedynie mapy oraz punkty kontrolne.
- Uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie.
- Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie.
- Uczestnicy niepełnoletni poniżej 18 roku życia mogą startować w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
- Na trasach zawodów obowiązuje zakaz używania wszelkich urządzeń obsługujących jakiekolwiek mapy np. nawigacja samochodowa czy turystyczna itp.
- Na trasach zawodów dopuszcza się posiadanie telefonów typu smartfon/iphone, nie może być on jednak wykorzystywany w jakikolwiek sposób związany z nawigacją i orientacją w terenie. Dopuszcza się używanie do zapisu śladu trasy tzw. tracka. Zapis ten podyktowany jest chęcią zapewnienia zdrowej rywalizacji w duchu "Fair Play" w trakcie zawodów.
- Złamanie postanowienia z powyższego podpunktu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zespołu.
- Wymaganie jest przestrzeganie reżimu sanitarnego: zasłanianie ust i twarzy lub utrzymywanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metrowe odstępy)).

Lokalizacja

Baza rajdu znajduje się w Terenowej Wiacie Edukacyjnej "Hajstra" Nadleśnictwa Kalisz - Słoneczna (formalnie Rożdżały), obok byłej leśniczówki. Parking znajduje się kilkadziesiąt metrów przed wiatą.