IX Pieszy Rajd na Orientację "Tropek"

Nowa Plewnia, niedziela 26 maja 2024r.

Było, minęło...

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie. Pogoda była bardziej letnia niż wiosenna, zdążyliśmy się uwinąć przed opadami i pomrukami burzy.

Bardzo dziękuję panu Mariuszowi Chojnackiemu - Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia - za wsparcie organizacyjne, udostępnienie bazy rajdu, sfinansowanie grochówki.

Bardzo dziękuję panu Januszowi Nowakowi - Kierownikowi Gminnego Centrum Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji - za koordynację działań organizacyjnych.

Bardzo dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie grochówki, Panu sołtysowi Mieczysławowi Kaczmarkowi za przygotowanie bazy oraz Druhom strażakom z Cekowa oraz Kosmowa za organizację parkingu oraz zabezpieczenie bazy rajdu.

Składam podziękowania dla Nadleśnictwa Kalisz za wsparcie organizacyjne.

Dziękuję Andrzejowi za doglądanie ogniska oraz Marcie za pomoc przy obsłudze bazy rajdu.

Wystartowało 70 zespołów pieszych oraz 2 zespoły konne, łącznie 260 osób i 4 konie ;-)

Poniżej dostępna mapa z zawodów.

Wyniki

Wyniki ostateczne dla poszczególnych kategorii:
- junior
- młodzież
- senior
- szkolna

- konna

Jako ciekawostka zestawienie wyników wszystkich drużyn wraz ze statystyką "podbić" punktów kategorii pieszych:
- wszystkie kategorie razem

Co to jest ?

"Tropek" jest pieszym rajdem na orientację o charakterze turystycznym w formie zbliżonej do rogainingu. Uczestnicy startują w zespołach 2-5 osobowych. Zespoły mają za zadanie potwierdzić (odnaleźć w terenie) jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę (znajdującą się w tym samym miejscu, co start) przed upływem limitu czasu. Zespoły poruszają się wyłącznie pieszo, używając mapy i kompasu do orientacji w terenie (zabronione jest używanie w tym celu urządzeń GPS). Każdy zespół otrzymuje przed startem mapę topograficzna w określonej skali z zaznaczonymi punktami (kolorowe okręgi). Punkty na mapie oznaczone są kodem cyfrowo-literowym, w którym cyfra oznacza liczbę punktów przeliczeniowych za prawidłowe potwierdzenie, natomiast litera służy do unikalnego oznaczania poszczególnych punktów. Po otrzymaniu mapy każdy zespół ustala, które i w jakiej kolejności punkty potwierdzać. Można wybrać wariant o dowolnej długości, dostosowany do aktualnej kondycji i w trakcie pokonywania trasy go modyfikować.
Punkty w terenie oznaczone są lampionami, jest to plansza z biało-pomarańczowym kwadratem oraz perforatorem do potwierdzania na karcie startowej. Poniższe zdjęcia przedstawiają lampiony oraz perforator. Przykłady map można znaleźć w archiwalnych edycjach.Formuła zawodów jest bardzo uniwersalna, satysfakcję z pokonanej trasy będą mieć dorośli, jak i dzieci, bardzo mile widziane drużyny rodzinne.

Zapraszamy zatem wszystkich chcących aktywnie spędzić czas w lesie i jego sąsiedztwie !

Niniejsza edycja będzie prosta, 20 punktów do odnalezienia, nawigacyjnie łatwo. Teren w większości leśny, częściowo odkryty. Przewidywany jest limit czasu 4 godzin.

Bieżące informacje związane z rajdem dostępne także na .

Regulamin

1. Organizatorzy

Sędzia i budowniczy trasy: Paweł Bartczak, tel. 692 931 521
Partnerzy (wsparcie finansowe i logistyczne):
Gmina Ceków-Kolonia
Nadleśnictwo Kalisz

2. Cele rajdu

- Popularyzacja imprez na orientację jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.
- Sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.
- Propagowanie czynnego wypoczynku.
- Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w dobrym towarzystwie.
- Poznanie ciekawych krajoznawczo i historycznie miejsc okolic Kalisza.
- Poznanie innych osób o podobnych zainteresowaniach.

3. Termin i miejsce Rajdu

Zawody odbędą się niedzielę 26 maja 2024 r.
Baza rajdu zlokalizowana będzie na terenie Świetlicy Wiejskiej w Nowej Plewni. Szczegóły dojazdu w zakładce „Lokalizacja”.

4. Kategorie startowe

Zespoły będą klasyfikowane w następujących kategoriach:
- Junior - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 10 lat
- Młodzież - w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 15 lat i brak osoby w wieku poniżej 10 lat
- Senior - zespoły nie spełniajace powyższych warunków

5.Zgłoszenia

Zapisy na Rajd są przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Zgłoszenia”.
Zgłoszenie będą dostępne do środy, 22 maja br. włącznie. Zgłoszenia po tym terminie nie będą dostępne, jest to związane z materiałami startowymi, które trzeba przygotować wcześniej w wystarczającej ilości.

6. Opłaty i świadczenia

Udział w rajdzie jest bezpłatny, wymagane jest jedynie zgłoszenie uczestnictwa.
Dostępne świadczenia:
- Kolorowa mapa (zabezpieczenie w razie deszczu),
- Karta startowa,
- Ognisko w bazie rajdu,
- Pieczone ziemniaki (inny prowiant na ognisko proszę zorganizować we własnym zakresie),
- Ciepły posiłek - grochówka,
- Herbata/kawa w bazie,
- Plakietka okolicznościowa,
- Puchary dla najlepszych zespołów.

7. Wymagania sprzętowe

- Trwały środek do pisania.
- Kompas lub busola.
- Linijka.
- Telefon komórkowy naładowany, z aktywną kartą SIM (min. jedna osoba w zespole - zgłaszająca zespół).

8. Sędziowanie i punktacja

Podstawą sklasyfikowania drużyny jest znalezienie co najmniej 1 punktu kontrolnego i powrót na metę w regulaminowym limicie czasu.
Warunkiem klasyfikacji jest obecność na PK oraz powrót do Bazy drużyny w pełnym składzie.
Zwycięża drużyna, która uzyskała najwięcej punktów przeliczeniowych, liczonych z punktów prawidłowo potwierdzonych na karcie startowej. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę brany będzie czas pokonania trasy.
Za każdą minutę spóźnienia odejmowany jest 1 punkt przeliczeniowy. Spóźnienie powyżej 15 minut oznacza brak klasyfikacji.
Zasady punktacji zostaną omówione podczas odprawy technicznej oraz opisane na mapie.

9. Harmonogram imprezy

- 13:00 - Rozpoczęcie, odprawa techniczna
- 13:15 - Start interwałowy zespołów
- 18:30 - Ogłoszenie wyników (po upływie regulaminowego czasu wszystkich drużyn)
- 21:00 - Zamknięcie bazy rajdu.

10. Postanowienia końcowe

- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, marszrutę wyznaczają samodzielnie, organizator dostarczy jedynie mapy oraz punkty kontrolne.
- Uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie.
- Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie.
- Uczestnicy niepełnoletni poniżej 16 roku życia mogą startować w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
- Uczestnicy niepełnoletni powyżej 16 roku życia mogą startować w imprezie po okazaniu zgody na udział w rajdzie podpisanej przez rodziców bądź opiekunów prawnych.
- Obowiązuje zakaz rozdzielnia się zespołu.
- Na trasach zawodów obowiązuje zakaz używania wszelkich urządzeń obsługujących jakiekolwiek mapy np. nawigacja samochodowa czy turystyczna itp.
- Na trasach zawodów dopuszcza się posiadanie telefonów typu smartfon/iphone, nie może być on jednak wykorzystywany w jakikolwiek sposób związany z nawigacją i orientacją w terenie. Dopuszcza się używanie do zapisu śladu trasy tzw. tracka. Zapis ten podyktowany jest chęcią zapewnienia zdrowej rywalizacji w duchu "Fair Play" w trakcie zawodów.
- Złamanie postanowienia z powyższego 3 podpunktów skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zespołu.
- Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku (bez imienia i nazwiska) w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów.

Zapisy

Lista startowa została zamknięta, zgłoszenie na rajd nie jest już możliwe.

Lista zgłoszonych drużyn dostępna na stronie: tropek.pl/lista

Lokalizacja

Baza rajdu znajduje się na terenie Świetlicy Wiejskiej w Nowej Plewni nr 17.

Link do lokalizacji bazy.

Parking pomiędzy boiskiem a drogą asfaltową.